Den andliga odlingens trädgårdsmästare – Svante Ögren in memoriam

Nyligen bortgångne lektor Svante Ögren (1943–2022) kom under sin tid vid Sigtunastiftelsen att göra en insats av stort och bestående värde, inte minst genom anskaffandet av tre förstklassiga mystika boksamlingar till stiftelsens bibliotek och arkiv, samt i form av kurser, seminarier och samtal i frågor om andlighet och filosofi. I detta inlägg ges en översiktlig exposé över något av denna insats, och av stiftelsens mystika boksamlingar. Med utgångspunkt i denna hans insats och samlingarnas respektive profiler redogörs också för den tidlösa och universella visdomens perspektiv, vilket med åren kom att ha stor betydelse för hur Svante uppfattade och formulerade sin syn på tillvaron.

Åtskilliga mystikintresserade vänner minns Svante Ögren som en av generositet präglad samtalspartner och inspiratör i intellektuella spörsmål. Sammantaget framstår han i dessa delar av sin livsgärning som något av en den andliga odlingens trädgårdsmästare, som en oförtröttlig föregångare och förebild i bevarandet och vidareförmedlandet av ett i högsta grad angeläget vishetsarv. Svantes bortgång har lämnat en stor saknad, och många har känt ett behov av att visa sin tacksamhet och att hedra hans minne.

Lars Söderholm tecknar i UNT den 20 november 2022 en fin minnesruna över Svante Ögren (bakom betalvägg) med porträttbild (framför betalvägg). I minnesrunan sammanfattas Svantes yrkesbana: från åren som kyrkohistoriker vid Uppsala universitet över tiden som biblioteksföreståndare på Sigtunastiftelsen under perioden mellan 1990-talets mitt till år 2002, då hans bana som lektor i teologi och historia vid samma institution tog vid, i vilken ingick att leda kurser och arrangera program om religion och andlighet.

Söderholm berättar att han själv har haft stor glädje av att under ett antal år personligen delta i en av de grupper i andlighet och filosofi som Svante höll i. Åtta, tio personer var de, som en fredagseftermiddag varje månad samlades på gästvåningen i Sigtunastiftelsen kring läsning av grundläggande texter ur de stora religiösa traditionerna:

”På ett märkligt sätt blev stämningen oss emellan så lyhörd och öppen. Mycket blev här uppfattat och sagt som i de flesta andra sammanhang inte skulle uppfattats. Svante såg det gemensamma under de olika texterna. För honom var philosophia perennis, den eviga filosofin, en levande verklighet. Dessa möten var högtidsstunder för oss som var med. Saknaden är stor efter Svante och dessa stunder. Vi bevarar minnet av honom och dem i stor tacksamhet.”

Sigtunastiftelsen
Sigtunastiftelsen, Rosengården

Fler som sällar sig till tackkören

Vidare beskriver Lars Söderholm Svantes sätt att leda samtalen som försynt och hänsynsfullt, samt präglat av ett stort kunnande. Dessa personliga hågkomster sätter fingret på hur det kunde gå till när Svante i olika sammanhang bidrog till att reflektera över och dela med sig av sina kunskaper om det intellektuella arvet från de stora mystika traditionerna – vilket varit en stor behållning för många, och som de därför har anledning att känna tacksamhet för.

Redan från tiden som relativt ung fil. kand. vid Uppsala universitet verkar Svante ha utmärkt sig genom sin kunnighet och tillmötesgående och hjälpsamma hållning. I en avhandling från Teologiska institutionen finner vi att han tackas för sin grundliga och sakkunniga granskning vid seminarier och vid arbetets slutskede (Olivestam 1977:12).

Från senare år har vi ett exempel i Abir Francis’ välunderbyggda studie om Linnéa Hofgren och den mystika Flodbergskretsen, i vilken riktas ett stort tack till Sigtunastiftelsens biblioteks- och arkivs personal samt, med namns nämnande, Svante Ögren för deras hjälp, sökande efter information och för ett mycket trevligt bemötande (2019:[223]).

Svante skall även ha ett genuint tack för att han tidigt var uppmuntrande till skriverierna här i Cafét, något han uttryckte i personlig korrespondens:

”Jag finner att Ditt utbud på Café Exposé är mycket intressant och hoppas på en fortsättning i samma stil. För Sigtunastiftelsen, som förvaltar Kurt Almqvists bibliotek, och för mig personligen, för vilken Kurt betytt mycket, är det naturligtvis värdefullt att Du publicerar texter ur den tradition, som Kurt ville förmedla till en svensk publik.” (27 februari, 2007)

De mystika boksamlingarna

Kurt Almqvists bibliotek och arkiv – en förverkligad vision

Boksamlingen beskrivs av Sigtunastiftelsens bibliotek som läraren, författaren och den muslimska sufin Kurt Almqvists (1912–2001) privata bibliotek. Den består av över 1000 band och speglar de mystika traditionerna inom världsreligionerna samt verk om den tidlösa filosofin – perennialismen (även kallad religio perennis eller philosophia perennis), som Almqvist ägnade sitt liv åt att introducera i Sverige.

Svante Ögren lärde känna Kurt Almqvist redan på 70-talet, och fördjupade sig sedan efter hand i vad han benämner som den perennialistiska traditionen. Hans intresse för denna föranledde honom att, efter Almqvists bortgång, få till stånd en donation och överflyttning av dennes bibliotek, och sedermera även brevarkiv, till Sigtunastiftelsen. Biblioteket är placerat i ett för ändamålet speciellt tillägnat rum i suterrängplan i retreatbyggnaden Refugiet.

Religio perennis-forskaren Robert Carleson – som författat ett inkännande och vederhäftigt första engelskspråkigt bidrag i en vetenskaplig publikation om philosophia perennis hos Ivan Aguéli, Kurt Almqvist och Tage Lindbom (2016) – har i en uppsats (2006:20) låtit meddela att Kurt Almqvist mot slutet av sitt liv hade planer på att grunda ett centrum i Stockholm för studiet av just religio perennis, men att denna vision aldrig hann förverkligas innan han gick ur tiden.

Carleson konstaterar dock i samma uppsats, att i och med Kurt Almqvist-rummets invigning på Sigtunastiftelsen – med ett heldagsseminarium under rubriken Vallfärd till mitten den 20 maj 2006 (8) – så är den svenska religio perennis-forskningens materiella och andliga bas konkretiserad och inväntar enbart forskarnas ankomst (16). Utan att närmare veta vad som egentligen ingick i Almqvists planer på ett studiecentrum, ligger det likväl nära till hands att se denna invigning – som Svante Ögren alltså var initiativtagaren till – som en postum uppfyllelse, i någon mening, av den vision och önskan om detta som Almqvist tydligtvis burit på.

Boksamlingen Kristen mystik – en sekelvördig bokskatt

Redan några decennier innan Svantes tid vid stiftelsen fanns det där en viktig formativ grund lagd med en förnämlig samling mystik litteratur – boksamlingen Kristen mystik (även kallad Petri-samlingen eller Petri/Petris boksamling Kristen mystik, och omfattande cirka 900 band). Samlingen, som donerades till stiftelsen 1959, bildades av medlemmar i Bergmankretsen – en prästerlig mystik vänkrets i Stockholm omkring hovpredikanten Carl Henrik Bergman (1828–1909). Denna var verksam under andra hälften av 1800-talet, men med länkar som går att spåra tillbaka till den pietistiska väckelserörelsen under tidigt 1700-tal via en successionskedja bakåt bestående av Johannes Dillner (1785–1862), Anders Collin (1754–1830) och Erik Tolstadius (1693–1759).

En stor del av den period samlingen täcker sammanfaller med konventikelplakatets era 1726–1858, då pietistiskt influerade religiösa strömningar inte tilläts verka öppet i Sverige, och då det enligt den svenska rikscensuren var förbjudet att trycka böcker av bland andra den i dessa kretsar betydelsefulle tyske mystikern Jacob Böhme. Detta förklarar till stor del den tämligen ansenliga mängden handskriftspublikationer i samlingen, kopierade från exemplar till exemplar och ämnade för ”underjordisk” spridning.

Den som huvudsakligen hopbringade samlingen, och gav den dess slutgiltiga utformning, var prosten Bror Erik Petri (1848–1912). Ett viktigt enskilt tillskott hade även influtit från bergmästare G. L. Wetterdahl – den anonyme utgivaren av Böhme-lärjungen Franz vons Baaders ”Filosofiska skrifter i öfversättning” (1901) – som till Petris samling testamenterade sin värdefulla privata boksamling i dess helhet (Rodhe 1929:717).

Utan tvekan rör det sig om en boksamling med potential att göra ett stort intryck. Det förefaller som om att detta delvis kan härröra från bokverken i egenskap av artefakter, med dessas respektive provenienser och specifika historier. I Sigtunastiftelsens biblioteks egen beskrivning av samlingen kallar man den en bokskatt, samt tecknar en bild av hur man, när man står inför den, nästan kan höra hur den mystika vänkretsen sitter där och samtalar och funderar över innehållet i böckerna. Biskop emeritus Martin Lönnebo har för sin del formulerat det som så, att för den som är nyfiken på vad dessa vänner av det inre livet läste, så är en titt på boksamlingen en givande och imponerande upplevelse (1987:8).

Hjalmar Ekströms bibliotek och arkiv – öppningar till ”landet med de vida gränserna”

Genom sina kontakter med Ulrika Ljungman (1906–2002), den sista lärjungen till helsingborgsskomakaren och mystikern Hjalmar Ekström (1885–1962), hade Svante Ögren 1996 lyckats uppspåra och till Sigtunastiftelsen anskaffa även dennes bibliotek (à cirka 400 band). Biblioteket kompletterades våren 2009 med Ekströms arkiv genom en donation av Svantes samarbetspartner kring kurserna om religiös mystik – professor Antoon Geels (1946–2020), som 1980 hade doktorerat med en religionspsykologisk studie om Ekströms religiösa utveckling (och som också han under många år var en följare av Cafét).

Hjalmar Ekströms bibliotek anknyter till Petri-samlingen, med en i hög grad likartad profil. För att kunna ringa in Ekströms andliga sammanhang måste dock först Flodbergskretsen presenteras. Om Bergmankretsen hade bestått av hovpredikanter och lärda präster, samlade deras efterföljare i Flodbergskretsen i Stockholm kring lykttändaren Carl Flodberg (1848–1933) enklare lekfolk såsom hantverkare. Av detta skäl har Ulrika Ljungman på ett minnesvärt vis liknat denna vänkrets vid Ordspråksbokens ”försvarslösa” geckoödlor ”som ändå är hemtama i palatset”. ”Ty”, som hon citerar och skriver, ”’geckoödlan kan gripas med händerna, dock bor den i konungapalats’, i mystikens höga, luftiga och bländande vita konungapalats.” (1987:88)

Flodbergskretsen försågs med litteratur av den mer seniora Bergmankretsen, och kretsens sammanhållna gemenskap varade från början av 1890-talet till lykttändare Flodbergs sista dagar på 1930-talet (Ljungman 1984:10f). Maja Ekström poängterar i en mycket läsvärd masteruppsats från 2016 – som tycks skriven med påtagligt personligt engagemang – att de senaste årens produktion av ny litteratur om vänkretsen är ett tecken på ett märkbart stegrande intresse för den och dess medlemmar (6), samt att dess spiritualitet ännu lever vidare genom flera intresserade ”vänner” (3). Hon menar också att det finns många skäl att ta tillvara på Flodbergskretsen minne, i betraktande av att den i flera avseenden sticker ut i svensk kyrkohistoria – dels genom att den bestod av lekfolk, men också genom dess katolicitet och obundenhet till etablerad organisation och till föreningsbildande (4).

Hjalmar Ekström hade kommit i kontakt med Carl Flodberg 1922. Tillsammans med Henrik Schager (1870–1934) utgav han tidskriften Det fördolda lifvet 1925–1926. Därefter kom han att skriva allt fler själavårdande brev, de allra flesta av dessa till medlemmar i Flodbergskretsen. (Ljungman 1984:56) En av Ekströms senare hävdatecknare – som skriver under författarnamnet En karmelitnunna – gör gällande att han själv aldrig blev medlem av kretsen, men att det genom hans andliga vägledning, brevledes, på så vis kom att uppstå en ”Ekströmkrets” inom denna (2014:13f). I linje med detta resonemang skulle man också kunna säga att denna Ekströmkrets tog vid i Flodbergskretsens efterföljd.

De cirka 4000 brev man räknar med att Hjalmar Ekström skickade bär syn för sägen om den samlade korrespondensens omfattning (En karmelitnunna 2014:14). Skomakaren som hade försökt att dra sig tillbaka till ”den fördolda verkstaden” för att leva i Gud, blev – som karmelitsystern skriver – omedelbart anförtrodd av Densamme att bära andra genom andlig vägledning, då ingen är mindre ensam än eremiten; ”[h]an befolkas av hela mänskligheten.” (15) Vid sidan av den omfattande brevväxlingen så representerade Ekströms boksamling, med dess breda skara andliga tänkare, för honom på ett likartat sätt öppningar till ”landet med de vida gränserna”.

Hans Hofs bibliotek och arkiv – ett möte mellan öst och väst

Utöver Kurt Almqvists och Hjalmar Ekströms bibliotek kom dessutom prästen och religionsfilosofen Hans Hofs (1922–2011) omfattande bibliotek (à cirka 4000 band) samt arkiv genom Svante Ögrens försorg att få en plats på stiftelsen. Hof sysselsatte sig under en period av sitt liv mycket med den senmedeltida kristna mystiken hos framförallt Mäster Eckhart, och kom senare att bli en av introduktörerna av zentraditionen i Sverige.

Några milstolpar i Hans Hofs liv: 1952 disputerade han på en avhandling om Mäster Eckharts tänkande med fokus på begreppet Gudagnistan i människans själ. 1971 tog han initiativ till Meditationsgården i Rättvik som kursgård avsedd för kristen djupmeditation. 1993 bildade han Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet till stöd och inspiration för människors andliga sökande. (Mäster Eckhartsällskapet 2021)

Hans Hofs bibliotek har en bred och utpräglat internationell profil, med ett urval som sträcker sig över sex decennier från och med 1950-talet. Kanhända finns det till del beröringspunkter här med den tidsanda som grundaren av bokförlaget Artos, Per Åkerlund (under rubriken ”Oberörd av den uppblossande politiska elden”) har kallat ”en tid då världen öppnade sig” – apropå det växande intresset för mystik litteratur han upplevde från och med slutet på 1960-talet (2022).

Vad var då Hans Hofs utgångspunkt? Något av en förklaring till detta ges i hans bok Var finns Gud: tankar om andlighetens villkor i dag (1983), vars publicering Kurt Almqvist kallat för en glädjande händelse. Almqvist ser budskapet i boken som ett övertygande uttryck för besvikelsen – hos den som har en visdomsmystikers själ – över avsaknaden inom den nuvarande Kyrkan av anknytning till människans konkreta och kosmiska verklighet. Almqvist uppmanar därför dem bland dennas företrädare med sinne för djupdimensionen att lyssna till Hof, när han i slutet av boken framhåller element av universell mystik och antropologi. (1984:49n15)

I en annan av Hans Hofs böcker – Bli mer människa (1985) – ägnas en första essä åt za-zen, det vill säga buddhistisk djupmeditation, och en andra åt Eckharts mystik. Detta har föranlett recensenten Eric Haglund att påpeka att man i läsningen därigenom upplever något av ett möte mellan öst och väst. ”Dock inte på kollisionskurs.” ”Ett grundantagande i boken” är nämligen ”att den stora mystiken ’är allmängiltig och universell i den meningen att den uppvisar samma slags grundstruktur i vilken tid och kultur den än uppträder’. (1986:92) Här finns med andra ord ett betonande av en samstämmighet som erinrar om det perennialistiska perspektivet, en samstämmighet vi snart ska återkomma något till.

Temadag om de mystika samlingarna

Ett strålande vällovligt initiativ för att hedra Svante Ögrens minne var det välbesökta öppet hus-evenemang på Arkivens dag som Sigtunastiftelsens bibliotek och arkiv ordnade den 12 november 2022 på temat ”Myter och mysterier”. Den goda uppslutningen visar inte bara på att det finns ett stort och levande intresse för dessa mystika boksamlingar och det som de representerar, utan också att bevarandet av samlingarna rent konkret kan ha en fortsatt församlande och gemenskapande funktion som inspirerar och bidrar till generationsöverskridande kontinuitet.

Tack var den andliga mylla Svante efterlämnat genom sitt långsiktiga, tålmodiga odlingsarbete verkar det nu, Deo volente, kunna finnas hopp om att i denna också nya frön ska kunna finna en passande jordmån för att spira och gro, blomma och bära frukt. Ett bättre hedrande av hans minne skulle i så fall vara svårt att föreställa sig.

Temadagen inleddes med en presentation och visning av samlingarna, och åtföljdes av fördjupande korta föredrag och samtal om dessa enligt följande:

  • Lisbeth Gustafsson, journalist, författare och Mäster Eckhartsällskapets ordförande och Bo Pehrson, f.d. ordförande i Mäster Eckhartsällskapet om Hans Hofs bibliotek.
  • Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola och årets Mäster Eckhart-stipendiat om Kurt Almqvist och dennes bibliotek.
  • Carl Stattin, diakon och redaktör för Den fördolda världen (en podd om kristen mystik) om Hjalmar Ekström och Flodbergskretsen. (Vad som av allt att döma är presentationen till detta föredrag finns tillgänglig här.)

Programmet avrundades, mycket passande, med en presentation av Svantes arbete med att under perioden 2002–2015 anordna kurser, program och resor i samarbete med religionspsykologen Antoon Geels utifrån dessa mystika samlingar.

För den som önskar att fördjupa sig eller forska i samlingarna finns möjligheten att söka Eckhartstiftelsens vistelsestipendier för fördjupning i mystik tradition och kontemplativ praxis. Stipendiet utlyses årligen och erbjuder en veckas vistelse i anslutning till Sigtunastiftelsens bibliotek, arkiv samt specialsamlingar. Några av de tidigare vistelsestipendiaterna håller föredrag på Mystik salong på Sigtunastiftelsens bibliotek 2023.

Podden Den fördolda världen har spelat in flera av sina avsnitt på plats i Hjalmar Ekström-rummet, och därigenom visat prov på ett annat sätt som de mystika samlingarna kan användas på: i form av fysiska mötespunkter för specifika syften. Detta gör man bland annat i avsnitt 4–6 med ett inspirerande samtal om Hjalmar Ekström mellan Carl Stattin och teologen Maja Karin Lindahl (f.d. Ekström). Angående Hjalmar Ekström planerar man även en kommande serie avsnitt (nummer 32–38) om hans utläggning av Salomos Höga Visa.

Första avsnittet i podden Den fördolda världens serie om Hjalmar Ekström i tre delar, tillägnat Antoon Geels

Överlappningar och samstämmighet

Det rika andliga arv som sammantaget kommer till uttryck i dessa Sigtunastiftelsens biblioteks specialsamlingar i sammanlagt över 6000 band speglar en providentiell, kontinuerlig och levande närvaro av mystika underströmmar i vårt land sedan 300 år tillbaka och ända in i våra dagar.

Boksamlingen Kristen mystik rymmer såväl protestantiska företrädare (såsom Böhme, Tersteegen och Arndt, samt anhängare av Württemberg-pietismen) som katolska (däribland Bernières-Louvigny, Tauler och Madame Guyon). Likaså påträffar vi ett visst slags formöverskridande, ekumeniskt förhållningssätt hos Flodbergskretsen, vilka tillhörde olika kyrkor och samfund. Detta kan illustreras med följande citat om hur man resonerade inom kretsen, följt av Ulrika Ljungmans kommentar. ”Det finns varken katoliker eller lutheraner eller några andra ’iker och ’aner, det finns bara Guds små barn.” (Ljungman 1984:8) ”Man sökte ju alltid bara kristen fördjupning, utan tanke på kyrko-tillhörighet.” (ibid:13)

Hjalmar Ekströms bibliotek från 1900-talets första hälft följer i mångt och mycket dessa spår, men har också en ytterligare något bredare profil, då den även inrymmer flera av den gode vännen Eric Hermelins (1860–1944) översättningar av de persiska sufidiktarna, samt också ett par volymer om östkyrkan och dess mystik. Båda dessa traditioner – sufismen och hesykasmen – finns tämligen rikt representerade i Kurt Almqvists bibliotek, vilket – liksom även Hans Hofs – dessutom har en än mer universell sammansättning, och omfattar således även Fjärran Österns traditioner.

Sinsemellan täcker samlingarna alltså delvis överlappande fält. Den inbördes samstämmigheten finner vi fullast uttryckt och samordnad i det perennialistiska perspektivet hos Almqvist. Detta insisterar på religionernas transcendenta – eller inre – enhet på, vad som ibland kallas, den kvintessentiella esoterismens grund. Denna grund upphäver dock inte de respektive Gudagivna, traditionella formerna, utan kommer snarare till uttryck i och genom dessa. Man skulle kunna likna det vid hur det ofärgade ljuset genom att genomlysa ett prisma kan manifesteras i ett helt spektrum av färger, och sålunda bli synligt på en mångfald sätt i världen, utan att för den skull upphöra att vara ljus.

Svante Ögren var av uppfattningen att även om Bergmankretsen och Hjalmar Ekström inte kan kallas för perennialister i snäv mening, fanns hos dem ett perspektiv som stod sophia perennis-traditionen nära. En motsvarande bedömning finner vi också hos Kurt Almqvist, som i sin bok Himmelsstegen: om människans möjlighet att finna en väg till Gud (1986a:96ff) – med en term lånad från Frithjof Schuon (1907–1998) – framlägger ett mycket pregnant kondensat av den ”esoteriska ekumeniken” hos Bergman- och Flodbergskretsen (där han i den senare uppfattar Hjalmar Ekström som huvudfigur). Detta kan sammanfattas med påpekandet att ”[i] skrifter och brev som härrör från deras medlemmar finns på ett märkligt sätt mycket av den tidlösa visdomens synsätt och metodik företrätt” (96).

I sin recension av Almqvists Himmelsstegen menar Sven Heilo dels att bokens epilog tillhör det bästa Almqvist skrivit om vår tids och vårt folks andliga nöd, och dels att han här visar en möjlig utväg för de svenskar som anser sig oförmögna att konvertera till katolicism eller till östkyrkan, eller skyggar för utomkristna vägar till Gud (1987:96). När Heilo målar upp en historisk bild av ”det arktiska mörkret över Sveriges antimetafysiska tundra” (95), och hur mystiken, som hade sin upprinnelse i pietismen, ändå kunnat blomstra i vårt lands andliga tjäle (96), är det svårt att inte associera till de gåtfullt profetiska versraderna i Tolkiens Ringsaga, som kommer Frodo till del i Bri via ett brev från trollkarlen Gandalf:

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.
(2005:170)]

Sigtunastiftelsen, Rosengården

Med perennialismen som lins

Svante Ögren hade som sagt influerats av det perennialistiska perspektivet genom sin kontakt med Kurt Almqvist. Almqvist framhåller att den tidlösa visdomens syn på de stora religionerna som olika särpräglade uttryck för den gudomliga Sanningen och Verkligheten är ett synsätt som ligger i tingens egen natur, och att det är ett åskådningssätt som får stöd i de stora religionernas egna kontemplativa traditioner – antingen i frötillstånd eller klart formulerade av enstaka mystiker (1984:9f).

Och prästen Håkan Eilert bekräftar i sitt bidrag ”Philosophia perennis – den glömda vägen” i en antologi, utgiven av Svenska kyrkans forskningsråd, att detta synsätt, som framträder i vad han – i likhet med många andra – sammanfattar som den traditionella skolan, alltid har legat som en underström i mänsklighetens religiösa historia:

”Det skymtar förbi i samtal och skriftställning så snart frågan om de olika religionerna har blivit akut. Tänk på den ädle romaren Symmachus som inför senaten eftertänksamt strök sitt vita skägg medan han begrundade kristendomens absoluta anspråk under biskop Ambrosius tid: ’Hur är det möjligt att en så stor sanning kan uttryckas endast på ett enda sätt?’ Besinna fäderna – Justinus Martyren, Origenes, Augustinus och många andra som trots motsägande utsagor dock tycks ha varit öppna för Guds frälsande närvaro i andra fårahus. Betänk de ansatser till sinnesvidgning som vi möter i den humanistiska traditionen och som slår ut i full blom hos personer som Nicolaus Cusanus och längre fram hos Herder, Goethe och andra av den tyska romantikens företrädare. Vi möter inom kristenheten ett uppdämt behov att bejaka den sinnesförfattning som ligger i sakens egen natur, nämligen att Gud inte har låtit sig vara utan vittnesbörd bland folken. Eller som det heter i Rom. 1:19–20: ’Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga’.” (2001:110)

Två poänger som Håkan Eilert gör i sammanhanget kan vara speciellt värda att notera. För det första att ett sådant religionsstudium i sig kan vara en fromhetsövning – då det fordrar att man vid itutagandet med detta ej ställer sig utanför, ovanför eller bredvid (103). För det andra att fler än vi tror i vår tid lämnas i sticket, eftersom det i stor utsträckning saknas en kunskapsinriktad tolkning och utläggning av skrifterna – vilket emellertid philosophia perennis är ett försök att lägga fram en vägledning till (114). Att Almqvist uträttat en betydande lärargärning genom att under flera decennier ha introducerat företrädare för detta synsätt, menar Eilert är ett viktigt arbete som förtjänar en eloge (112).

Att den tidlösa visdomen först under 1900-talet fått företrädare som René Guénon (1886–1951) och Frithjof Schuon, som gett den ”ett konsekvent och fullständigt uttryck”, menar Almqvist har att göra med att det nu är ”sent på jorden”, och den förhärskande andan i religiöst avseende antingen är avståndstagande eller likgiltighet. Något yttre eller inre motstånd mot ett sådant offentliggörande föreligger därför ej längre i Västvärlden, och således har budskapet nu mycket större chanser att också nå fram. Almqvist kallar detta en positiv kompensation som den moderna mänsklighetens förvärldsligande medför. En annan sådan kompensation, som han framhåller, är den oerhörda tillgången till interkontinentala kommunikationer, vilken har åstadkommit en veritabel flod av information om icke-kristna religioner, och således ett rikt studiematerial även åt personer med anlag för djupperspektiv och sinne för ”enheten i mångfalden”. (86:42)

Uppfordran och helhetssyn

Svante Ögren är den som skriver minnesrunan över Kurt Almqvist i Svenska Dagbladet efter dennes bortgång våren 2001. Han betonar att för dem som haft förmånen att ha Almqvist som andlig vägvisare så innebär dennes bortgång inte bara en stor sorg, utan också en uppfordran att förvalta det arv som han lämnat efter sig (21). Med facit i hand kan vi, i och med Svantes initiativ för att bland annat få till stånd ett Kurt Almqvist-rum på Sigtunastiftelsen, konstatera att det verkligen låg en genuin föresats i dessa ord. Med detta goda exempel i åtanke understryks att denna uppfordran nu, om inte förr, kanske borde stämma till eftertanke även hos oss andra.

I minnesrunan citerar Svante också ett par passager ur Almqvists understreckare i Svenska Dagbladet (1972:4) som presenterar Seyyed Hossein Nasr och dennes uttolkning av den traditionella synen på naturen (21). Citatet är betydelsefullt, inte enbart för att det enligt Svante kan sägas sammanfatta den helhetssyn som formade Almqvists personlighet, utan för att det också i mångt och mycket tycks ange inriktningen på Svantes eget fortsatta intellektuella engagemang. Citatet lyder som följer (korrigerat gentemot originalkällan):

”Det som vi kallar ’naturen’ och som är vår organiska omgivning är med andra ord i sin innersta verklighet något annat och mera än den kvantitativa summan av sina olika element: dessa sammanhålls och samordnas av en kvalitativ verklighet, som går utöver den själv, samtidigt som den är deras gemensamma, innersta livsmärg.
(…)
Nutida försök från enstaka teologers sida att lappa ihop naturvetenskap och religion har varit fruktlösa, därför att de haft felaktiga utgångspunkter, t. ex. ett i grund och botten materialistiskt eller evolutionistiskt synsätt. Det enda som verkligen skulle kunna återställa harmonin mellan människan och naturen vore en återupptäckt av den dolda hierarkin inom Tillvaron, insikten om att den jord som är människans livsrum får allt sitt liv och all sin verklighet från en Härd av enhet, som är dess hjärtpunkt men som samtidigt överstiger den: med andra ord från den andliga sfär som religionen kallar ’Himlen’ och som också är Källan till den religiösa Uppenbarelsen.”

Bortom ”tro” och ”vetande”

Just ovan nämnda helhetssyn ser ut att ha varit vägledande för Svantes essä ”Att tro är att veta, att veta är att tro: Ett perennialistiskt perspektiv på en förenklad frågeställning”, som han bidrog med till antologin Bortom tro och vetande: tankar från en dialog från 2010. Denna antologi kom till som resultatet av en dialoggrupp som samlades regelbundet på Sigtunastiftelsen under tre år i syfte att föra en gränsöverskridande dialog mellan företrädare för religion och vetenskap (Liljenström & Linderman 2010:8).

Svantes bidrag är det längsta i boken, och skisserar huvuddragen i ”den helhetssyn på tillvaron som (…) brukar kallas den perennialistiska” samt ”dess konsekvenser för bedömningen av människan och hennes agerande gentemot sina medmänniskor och mot den henne omgivande naturen” (144). Essän knyter tydligt an till Tage Lindboms tes om ”den moderna människorikesideologin” (158), samt avvisar evolutionsteorin genom att ”skilja mellan naturvetenskapliga fakta och de filosofiska förutsättningar, som ligger till grund för tolkningarna av dessa fakta” (162f). Dock finns här också ett framträdande konsiliant drag i såväl tonfall som ambition, sannolikt präglat av såväl Svantes personlighet som den dialogform som essän vuxit fram genom, samt också dennas syfte.

Antologins redaktörer har valt att illustrera de nio kapitlen med symbolerna för de nio planeterna i vårt solsystem, då dessa varit föremål för såväl vetenskapligt som religiöst intresse (Liljenström & Linderman 2010:9). Svantes kapitel har därmed kommit att illustreras med Uranus’ symbol (Ögren 2010:143), vilken tycks bestå av en kombination av solens (hieroglyfiska) symbol (som korresponderar med guld inom alkemin) och Mars’ dito med dess spjut.

Innebörden av symbolen verkar delvis kunna vara ambivalent, men den som bäst tycks passa i sammanhanget är att Uranus, den grekiske himmelsguden, är en beskyddare av det som lyfter människan hän mot himlen i en uppåtriktad strävan gentemot det Absoluta (Chevalier & Gheerbrant 1996:1056). Således skulle den kunna ses som analog med den bild ur en hermetisk handskrift från slutet av 1100-talet som används i Kurt Almqvists ovan nämnda, och tematiskt likartade, understreckare om den traditionella synen på naturen (1972:4). Denna föreställer en Jakobsstege av himlasfärer runt jorden och benämns i enlighet med detta som ”Själens uppstigande genom himlasfärerna”.

Uranus förefaller dessutom också ha något primordialt över sig, då denne är den mytologiske fadern, farfadern eller farfarsfadern till de närmare solen liggande planeterna Saturnus, Jupiter, Mars, Venus och Merkurius (även om dessa visserligen bär sina latinska namn, och Uranus sitt grekiska).

Symbolen för Uranus

Coda

När Svante Ögren fördes till den sista vilan vid den medeltida Mariakyrkan i Sigtuna 20 maj 2022, användes som begravningsvers den kända första strofen i Erik Lindegrens dikt Arioso (1947:58).

Svante hade ett levande lyrikintresse, och bland annat var medlem i Karlfeldtsamfundet samt under flera år hade ingått i styrelsen för Gunnar Ekelöf-sällskapet, varav ett som ordförande, får detta sägas vara mycket passande. Ja, i själva verket alldeles särskilt välfunnet, med tanke på att strofen också tycks beröra något av den djupa vänskap och gemenskap som gång på gång under seklerna påtalas i de svenska mystikernas brevkorrespondens, och som karaktäriseras av att ”nå över tidens gräns” (en formulering vilken också har kommit att ge upphov till titeln på en biografi över 1700-talsmystikern Anders Collin (Rengmyr Lövgren 2013)).

Detta de nio inledande radernas mystika motiv framgår i litteraturvetaren Gunilla Bergstens analys:

”Diktens popularitet är inte svårbegriplig. På ett förtätat men samtidigt melodiskt och inte alltför svårtillgängligt språk behandlar den en allmänmänsklig situation. De första nio raderna beskriver kärlekens under, dess förmåga att existera utanför och bortom tidens och rummets kategorier i ett extatiskt nu, en evigt närvarande inre sammansmältning av ett jag och ett du, ett kärleksunder som antar kosmiska proportioner, samtidigt som det utgör en evigt oförstörbar inre verklighet.” (2004:16)

I strofens avslutande versrad kan sägas finnas något av den djupa stillhet som hemlighetsfullt vilar i elementens urkraft, skönhet och transformation. Möjligen kan man här se den brytande vågen som de horisontella krafternas utebbning (ett slags dop?), rosenelden som den renande omvandlingen i människohjärtat, och slutligen snön som övergången till kristallin frid och perfektion i Andens himmelska sfär.

På så vis kan denna triad ses som tre olika stadier eller steg på den Verklighetens Stora Kedja som Svante har skrivit om, och som människan ingår i som en länk. Med Svantes ord, så sträcker sig denna Kedja från allt Varandes Ursprung ner till den mest kompakta materien, men är också den Jakobsstege på vilken allt återgår till sitt Ursprung – ”ab Uno ad Unum, från det Ena till det Ena” (2010:145).

Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans,
någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly
Någonstans
o någonstans
har alla tågen gått och alla klockor stannat:
någonstans inom oss är vi alltid här och nu,
är vi alltid du intill förväxling och förblandning,
är vi plötsligt undrans under och förvandling,
brytande havsvåg, roseneld och snö.

Referenser

Almqvist, Kurt (1972, 25 augusti). Miljöförstöring och världsåskådning, Svenska Dagbladet, Kulturdelen, s. 4.

Almqvist, Kurt (1984). Människan: det glömda templet. Hudiksvall: Åsak.

Almqvist, Kurt (1986a). Himmelsstegen: om människans möjlighet att finna en väg till Gud. Delsbo: Åsak.

Almqvist, Kurt (1986b). Nicolaus Cusanus – en kristen visdomsmystiker. Gnosis: Tidskrift för en andlig kultur (nr 1–2), s. 41–44.

Baader, Franz von (1901). Filosofiska skrifter i öfversättning. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Bergsten, Gunilla (2004 [1976]). Lindegrens Arioso som idédikt. Veritas: Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, 19, s. 16–25. http://vrsidor.se/PDFveritas/bergsten2004.pdf

Carleson, Robert (2006). Hur får människan kunskap om Gud enligt Kurt Almqvist? Almqvists tankar kring gudskunskap ur ett religio perennisperspektiv och utifrån hans förståelse av hinduism, islam och kristendom [Magisteruppsats, Stockholms universitet].

Carleson, Robert (2016). Traditionalism in Sweden. I Henrik Bogdan & Olav Hammer (red.), Western Esotericism in Scandinavia (s. 624–629). Leiden: Brill. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004325968_079

Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain. (1996). A Dictionary of Symbols. London, England: Penguin Books.

Eilert, Håkan (2001). Philosophia perennis – den glömda vägen. I Kajsa Ahlstrand et al. (red.), Samtal om religionsteologi (s. 102–115). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd.

Ekström, Maja (2016). Tystnadens lovsång: Om sången som uttryck och medel i Flodbergskretsens kenotiska spiritualitet. [Masteruppsats, Lunds universitet]. Lund University Publications Student Papers. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8895564

En karmelitnunna (2014). Ett möte: Hjalmar Ekströms liv och mystik. I Ekström, Hjalmar (2014). Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig: Hjalmar Ekströms brev, liv och mystik (s. 5–50). Helsingborg: GAudete.

Francis, Abir (2019). Linnéa Hofgren och Flodbergskretsen: en bok om kristen mystik och mytomspunna mystiker. [Stockholm]: [Vulkan].

Geels, Antoon (1980). Mystikern Hjalmar Ekström 1885–1962: en religionspsykologisk studie av hans religiösa utveckling. Diss. Lund: Univ.

Haglund, Eric (1986). Människan i funktion. Gnosis: Tidskrift för en andlig kultur (nr 1–2), s. 92–94.

Hof, Hans (1983). Var finns Gud: tankar om andlighetens villkor i dag. Hudiksvall: Åsak.

Hof, Hans (1985). Bli mer människa. 2. utök. och rev. uppl. Hög: Åsak.

Liljenström, Hans & Linderman, Alf (2010). Förord. I Hans Liljenström & Alf Linderman (red.), Bortom tro och vetande: tankar från en dialog (s. 7–10). Stockholm: Carlsson.

Lindegren, Erik (1947). Sviter: dikter. Stockholm: Bonnier.

Ljungman, Ulrika (1984). Gud – och intet mer: levnadsteckningar och brev från den mystika Flodbergskretsen: Carl A. Flodberg, Henrik Schager, Linnea Hofgren, Hjalmar Ekström. Skellefteå: Artos.

Ljungman, Ulrika (1987). Mystikens saliga utförsbacke. Gnosis: Tidskrift för en andlig kultur (nr 1–2), s. 86–88.

Lönnebo, Martin (1987). Introduktion. I Henrik Schager (1987). En annan väg än den, där många gå: mystikern Henrik Schagers levnadsminnen (s. 7–10). Delsbo: Åsak.

Mäster Eckhartsällskapet (2021). Om stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet. https://eckhartstiftelsen.se/om-oss

Olivestam, Carl Eber (1977). Idé och politik. De politiska partierna – skolan och kristendomen : en studie i svensk skolpolitik under 1940-talet. Diss. Uppsala: Univ.

Rengmyr Lövgren, Birgitta (2013. Vår vänskap når öfver tidens gräns: mystikern från Kumla, Anders Collin 1754–1830. Åkersberga: Temamet.

Rodhe, Edvard (1929). Anders Collin. I Johan Axel Almquist et al. (red.), Svenskt biografiskt lexikon Bd 8, Cederhielm–Cornelius (s. 717). Stockholm: Bonnier. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14927

Söderholm, Lars (2022, 20 november). Minnesord [Svante Ögren], Upsala Nya Tidning, Kultur, s. 5.

Tolkien, J. R. R. (2005 [1954]). The Fellowship of the Ring: Being the first part of The Lord of the Rings. 50th anniversary ed. London: HarperCollins.

Åkerlund, Per (2022). Från mystik och kyrkofäder till bred ekumenisk utgivning. Svensk Pastoraltidskrift, 64. https://pastoraltidskrift.se/fran-mystik-och-kyrkofader-till-bred-ekumenisk-utgivning/

Ögren, Svante (2001, 29 maj). Kurt Almqvist, Svenska Dagbladet, s. 21.

Ögren, Svante (2010). Att tro är att veta, att veta är att tro: Ett perennialistiskt perspektiv på en förenklad frågeställning. I Hans Liljenström & Alf Linderman (red.), Bortom tro och vetande: tankar från en dialog (s. 143–178). Stockholm: Carlsson.

Bildkällor

Sigtunastiftelsen, Rosengården (1): Ulkl, CC0, via Wikimedia Commons

Sigtunastiftelsen, Rosengården (2): Bysmon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Uranus-symbol: Denis Moskowitz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Relaterade inlägg

Ivan Aguéli som skriftställare och pionjär för sufismen i Väst

 

I över 100 år efter Ivan Aguélis död har det saknats någon engelskspråkig bok helt ägnad åt texter av eller om honom. När så i år inte mindre än tre engelska böcker tillgängliggör och belyser Aguélis intellektuella arv för en internationell läsekrets, bidrar det sammantaget till att ge en viss upprättelse åt hans högst betydelsefulla, men ofta negligerade, roll som såväl skriftställare som pionjär för sufismen i Väst.

Anarchist, Artist, Sufi: The Politics, Painting, and Esotericism of Ivan Aguéli i redaktion av Mark Sedgwick är den första engelskspråkiga antologin med studier rörande Aguéli. Ett antal översättningar av Aguélis brev och artiklar ingår också. Antologin har sin upprinnelse i en internationell forskarkonferens som hölls på Thielska Galleriet i Stockholm för att uppmärksamma Aguélis 150-årsjubileum under år 2019. Flera av bidragen bryter ny intressant mark, inte minst Paul André Claudels om de intellektuella kretsarna kring tidskriften Il Convito/Al-Nadi vid tiden för Aguélis andra period i Egypten 1902–1909, samt Iheb Guermazis’ om den i Europa på sin tid – för sin heroism och barmhärtighet – högaktade algeriske nomadkrigaren emir Abd el-Kader (1808–1883), som tillhörde samma sufiorden som Aguéli, och som framstår som en förmodern proto-perennialist och direkt föregångare till den Traditionella skolan, samt till Aguélis läsning av Ibn ‘Arabi. Ett antal svenska Aguéli-kännare medverkar i antologin, däribland Viveca Wessel och Simon Sorgenfrei. Att Aguélis anarkism finns med som ett tema kan ses som något delvis nytt.

Redaktören Mark Sedgwicks roll är, turligt nog, mer balanserad och tillbakahållen i förhållande till sitt studieobjekt än vad som var fallet i den starkt vinklade och sensationsbetonade Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century (2004). Förutom att Sedgwick står för introduktionen i boken bidrar han även med ett på det hela taget värdefullt kapitel om Aguélis betydelse för den Traditionella skolan, vilket ger en del pusselbitar till hur arvet från Aguéli av olika – sällan redovisade – skäl kommit att tonas ned och redigeras bort hos den franske metafysikern och religionsfilosofen René Guénon, samt i den historieskrivning som finns om denna skola. Det är en bitvis ganska snårig historia att redogöra för, och logiken i alla delar av resonemanget är heller inte alltid helt övertygande, såsom argumentet att om man kan påvisa förekomsten av föregångare till Guénon i skriftliga källor, så skulle detta vara ett vederläggande av existensen av, och påverkan från, dolda mästare. Sedgwick tillskriver också felaktigt introduktionen till en tidigare översatt Aguéli-essä (”Universality [ej ”Universalism”] in Islam” (Aguéli 2011)) till publikationens redaktör Patrick Laude, medan den i själva verket är skriven av essäns översättare Farid Nur ad-Din, som enligt författarpresentationen är en svensk forskare som studerar perennialism och sufism.

Slutligen kan också nämnas att med tanke på föreliggande Aguéli-antologis inte så oblyga prislapp så kan man tycka att man borde kunna förvänta sig något mer av utförandet än ett enkelt kartonnageband, och med svartvita återgivningar av målningar på ett papper som ej är påkostat utöver det vanliga.

Ivan Aguéli : Sensation of Eternity – Selected Writings i redaktion av Oliver Fotros är den första engelskspråkiga samlingen med översättningar av Aguélis publicistik. Den innehåller artiklar från perioden 1902–1913 ur tidskrifterna L’Initiation, Il Convito, La Gnose, and L’Encyclopedie Contemporaine Illustrée om bland annat islam, sufism, feminism och samtida konst. Innehållsmässigt överlappar den till en del den svenska samlingsvolymen Sidor tillägnade Solen: måleri och mystik i översättning av Bo Gustavsson (Aguéli & Ibn al-ʻArabī 2019), men den har en större bredd och respektive text är också försedd med en upplysande kommentar.

Ivan Aguéli: The Pearl upon the Crown av Oliver Fotros är det första engelskspråkiga verket helt ägnat åt Aguéli, och är ämnat åt att kasta nytt ljus över hans inflytande på René Guénon och dennes skrifter. Genom noggranna studier av Aguélis artiklar och brev på franska, svenska och arabiska, samt en åtföljande ”dechiffrering” av Guénons verk, menar sig Fotros ha uppspårat nya rön och sakuppgifter som varit dolda i över ett sekel. Kort sammanfattat så finner man här belägg för att Aguélis terminologi och förståelse av islams esoterism genom ett stort antal direkta formuleringar i mycket hög grad har lyfts in i flera av Guénons viktigare verk, dock utan angivande av källor (vilket Guénon i ärlighetens namn generellt är mycket sparsmakad med). Fotros driver också hypotesen att Aguéli i själva verket varit medförfattare till Guénons verk Le Symbolisme de la Croix.

Abdal Hakim Murad om Aguéli

Cambridge-shaykhen Abdal Hakim Murad (Timothy J. Winter) var tidigt ute med att i ett längre format kommentera ett flertal av de av Fotros översatta Aguéli-essäerna i Sensation of Eternity – detta i sin långa, insiktsfulla föreläsning om Aguéli i den filmade föreläsningsserien Paradigms of Leadership om olika muslimska ledarfigurer genom historien. Han berör även Sedgwicks antologi. Det hela utvecklar sig till en tämligen kvalificerad helhetsförståelse av hur Aguélis islam logiskt hänger samman med hans swedenborgianism, ”espacistiska” konstsyn och anarkism.

Murad har blivit tydligt inspirerad av Aguéli, som han primärt ser som en förebild för vad han kallar västerländska ”grundvattens-muslimer”, det vill säga sådana som stammar från den europeiska kontinentens fosterjord. Att Aguéli rent allmänt fyller en sådan identifikatorisk roll bekräftas även i svenska studier från senare år (Brusi 2017:77; Olsson & Sorgenfrei 2017:101).

Murad framhåller att islam enligt Aguéli skulle kollapsa utan den självkännedom som finns i den sufiska disciplinen, och att islam i hans tappning innebär ett slags frikopplande från dess orientaliskt förknippade kontext. Istället utgör den vad Murad kallar ett slags ”repatriering” i inre bemärkelse – inte ett avsägande av sin specifika härstamning, utan ett fördjupat återupplivande av densamma genom ett återvändande till det egna folkets och landets rötter.

Murad tar i sin tolkning också starkt fasta på det motkulturellt konstruktiva i Aguélis anarkistiska idéer om en decentraliserad, polycentrisk samhällsmodell med frivilligt deltagande i en organisk mångfald av lokalt styrda samfälligheter. Denna modell ser Murad som vägledande för framtiden, och enligt hans menande står den också i samklang med hur den islamiska lagen traditionellt sett inte har varit en angelägenhet för staten eller någon påtvingande centraliserad struktur (vilket däremot är utmärkande för modernistiska och fundamentalistiska strömningar, vilka dominerar politiskt i den muslimska världen idag).

Murads val av ett specifikt antiklerikalt citat som föregivet belägg för att den utpräglade brobyggaren Aguéli inte delade en perennialistisk förståelse av religionernas transcendenta enhet, är dock väl selektivt och får inte med hela bilden. Man skulle mycket väl kunna finna många citat som pekar i motsatt riktning när Aguéli i olika sammanhang skriver om ”den urgamla Traditionen, den som är omistlig och alltid ung” (citatet översatt av Kurt Almqvist i Viveca Wessels Porträtt av en rymd (1988:118).

Referenser

Aguéli, Ivan (2011). ”Universality in Islam” i Laude, Patrick (red.), Universal Dimensions of Islam: Studies in Comparative Religion. Bloomington: World Wisdom, s. 134–147.

Aguéli, Ivan & Ibn al-ʻArabī (2019). Sidor tillägnade Solen: måleri och mystik. Sala: Aprilvindens förlag i samarbete med Aguélimuseet.

Brusi, Frédéric (2017). ”’De äro allesammans muhammedaner, men jag gör allt hvad jag kan för att följa deras seder!’: Tankar kring ett fotografiskt porträtt av Ivan Aguéli”. Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet. 9, s. 61–80. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-151113

Olsson, Susanne & Sorgenfrei, Simon (2017). ”Den fiktive Aguéli : Identifikationsobjekt och projektionsyta för unga manliga konvertiter till islam”. Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet. 9, s. 80–106.

Sedgwick, Mark (2004). Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. Oxford: Oxford Univ. Press.

Wessel, Viveca (1988). Ivan Aguéli: porträtt av en rymd. Stockholm: Författarförl.

Renässans för Lindbom-utgivning

Uppdaterad januari 2023

Tage Lindboms son, Tomas Lindbom, har på sitt förlag Tomas Lindbom Relation inte bara publicerat en personlig biografi om sin far, utan också påbörjat en nyutgivning av några av dennes böcker. I bokhandeln föreligger sedan i somras I otakt med tidsandan: En personlig biografi om Tage Lindbom samt nytryck av de viktiga uppgörelseverken Efter Atlantis och Sancho Panzas väderkvarnar.

Böckerna finns att beställa från webbplatsen www.tagelindbom.se.

Reception (uppdateras efter hand)

12 juli 2021. Utgivningsdatum för I otakt med tidsandan: En personlig biografi om Tage Lindbom samt nyutgåvorna av Efter Atlantis och Sancho Panzas väderkvarnar.

Jan Olof Bengtssons blogg om I otakt med tidsandan

31 juli 2021. I otakt med tidsandan har fått ett mycket positivt och rättvisande omdöme på Jan Olof Bengtssons blogg. Han ser Tage Lindbom som en av Sveriges viktigaste tänkare, och beskriver biografin som ”utmärkt välskriven, med stor förståelse för faderns tänkande, dess bakgrund och dess relevans (som sonen framhåller är mer uppenbar idag än tidigare), och med omsorgsfullt och skarpt återgivna händelser och detaljer av alla slag”. Vidare konstaterar han det faktum att ingen annan skulle ha kunnat ge en sådan rundmålning av Lindboms hela sociala och kulturella värld, och framhåller att boken är oavbrutet fascinerande på ett sätt som inte störs av något mindre starka eller intresseväckande passager.

Bloggen Konträr om I otakt med tidsandan

14 augusti 2021. Den nystartade bloggen Konträr uppmärksammar i ett lite längre resonerande inlägg I otakt med tidsandan och dess antydda tes om att Tage Lindbom i sitt tänkande kan sägas ha varit före sin tid. Särskilt värdefullt är att resonemanget görs mot bakgrund av personliga hågkomster av en egen slags intellektuell omvändelseprocess på 90-talet, med upptäckten av Lindbom via Kurt Almqvists böcker. Bloggen, med det kierkegaardskt klingande mottot ”Ifrågasätt allting”, verkar kunna bli lovande att följa. Intresseprofilen spänner över kung fu, gym, yoga och sufism till författare som René Guénon, Ernst Jünger och Michel Houellebecq.

Torbjörn Elensky i Svenska Dagbladet om I otakt med tidsandan

19 augusti 2021 (digitalt); 20 augusti 2021 (pappersutgåvan). I en understreckare i SvD – ”Sossen som sökte något fast bortom politiken” (bakom betalvägg) – om Tomas Lindboms biografi framhåller författaren Torbjörn Elensky att denna ger viktig kunskap om en intressant svensk intellektuell. Han menar också att det mycket värdefullt att Tage Lindboms egna verk nu återutges under ordnade former. Vid läsningen av dessa konstaterar han att det blir uppenbart att det finns helt andra intellektuella traditioner som spelat roll under 1900-talet än vad den officiella historieskrivningen klarat av att hantera. Han har heller inte förbisett att sufismen i den traditionalistiska tankeskolans tappning kan spåras tillbaka till Ivan Aguéli, och därmed att ”de svenska förbindelserna går rätt djupt”.

När Elensky kombinerar Tage Lindboms egna essäer med sonens biografi finner han ett mönster framträda, utifrån vilket utvecklingen från arbetarrörelsen och progressiviteten till traditionalism och konservatism faktiskt blir följdriktig. Hans konklusion blir att, oavsett var man själv står, är detta givande läsning som belyser vår historia från ett oväntat, och därför värdefullt kompletterande, perspektiv.

Lars Westerbergs blogg om Torbjörn Elenskys understreckare i Svenska Dagbladet

23 augusti 2021. Lundajournalisten Lars Westerberg kommenterar i ett inlägg på sin blogg Torbjörn Elenskys understreckare från 20/8, och verkar måttligt imponerad av denna. Han tycker att den börjar på ett besynnerligt sätt, med en oklar koppling till den fortsatta recensionen, och att man inte heller i fortsättningen riktigt får kläm på vem Tage Lindbom var. Han sätter frågetecken för intressevärdet vad gäller Lindboms positionsförflyttning från socialdemokrati till konservatism. Han minns honom som en inte heller speciellt intressant tänkare – ”förstenad och förstockad”. Att Lindbom varit muslim sedan tidigt 60-tal finner han vara den mest intressanta uppgiften, och menar att detta är något som borde chockera ”hyllningskören från kristna högerintellektuella”.

Diskussion på Torbjörn Elenskys Facebook-sida apropå hans understreckare i Svenska Dagbladet

24 augusti 2021. Hur traditionalismen, som Tage Lindbom företräder, ska betraktas diskuteras i ett litet meningsutbyte i kommentarsfältet på Torbjörn Elenskys Facebook-sida, där han postat ett inlägg om sin understreckare i SvD. Ska den på grund dess konservativa antimodernism brännmärkas som politiskt tvivelaktig genom sedvanligt påförande av associationsskuld, eller bör den snarare ses som ett intressant återupptagande av en gammal västerländsk idétradition om det mytiska och mystiska, som är en del av människan, men som det moderna paradigmet inte kan hantera?

Bloggen Konträr om Sancho Panzas Väderkvarnar

24 augusti 2021. Bloggen Konträr följer upp sitt tidigare inlägg om Tomas Lindboms personliga biografi om sin far med ett om Sancho Panzas väderkvarnar, i vilket ett habilt framdestillerat kondensat av bokens djupgående samhällskritik kombineras med några egna invävda betraktelser om dess relevans och tillämplighet i vår tid.

Kondensatet kan sammanfattas sålunda: Lindbom ser socialism och liberalism som två sidor av samma moderna mynt, vars motpol utgörs av traditionalismen. Liberalismens och socialismens nivellering av alla högre värden resulterar i ”ett mediokert plattland, där mäktiga bergsmassiv så att säga har blivit bannlysta och djupa hemlighetsfulla skogar har blivit kalhyggen i rättvisans namn”. Förlusten av vertikala, kvalitativa, perspektiv dömer vidare människan till ett ändlöst infantilt trätande, vilket Lindbom förknippar med att det moderna samhället har blivit faderslöst. Detta endimensionella människorike föder en människotyp som Lindbom kallar för intressemänniskan. Intressemänniskan lever i ett nihilistiskt tomrum med ständiga förströelser och rastlös aktivitet, och där själsligt kvävande konformism dominerar. Samtidigt som den aktiva medborgartanken i praktiken blivit passiv konsumism av massproducerade produkter och välfärd, varnade Lindbom för att ett nytt tyranni var på väg att växa fram – att vi kan se hur makten steg för steg alltmer centraliseras i händerna på en teknokrati.

Inlägget avrundas med att citera bokens slutsats om att vår tids metafysiska undernäring i längden endast kan stillas – och människan återfå sitt värde och sin värdighet – ”[f]örst när människan medvetet inordnar sig i den hierarki, i vilken hon ingår som en del av skapelsen, som ett ‘stadium’ av utflödet från den gudomliga Principen”. (s. 130)

Bloggen Dålig oändlighet angående Torbjörn Elenskys understreckare i Svenska Dagbladet

2 september 2021. Bloggen Dålig oändlighet påminns om Tage Lindbom av Torbjörn Elenskys understreckare, och funderar i ett inlägg kring om inte mycket av den samhälleliga utvecklingen egentligen kanske borde ha gett anledning att återuppmärksamma honom tidigare – främst på ett övergripande allmänt plan med tendenser som ”civilisationernas kamp” med religion som fundament, post-sekulära filosofiska paradoxer och återkomsten för en viss form av anti-modern konservatism, men också mer specifikt i form av traditionalismens inflytande på rådgivare till såväl Donald Trump som Jair Bolsonaro (vilket Benjamin Teitelbaum skrivit om i War for Eternity) – ett inflytande vars betydelse dock ”återstår att se och lätt kan överdrivas”.

Vidare noteras att Elensky i sin understreckare egentligen inte behandlar så mycket av Lindboms konservativa politiska tänkande, trots att detta utgjorde ”huvuddelen av hans gärning”. Även om en stor del av detta tänkande går ut på att kritisera de olika sätt på vilka samhällenas yttre former inrättats på ett sätt som hindrar kontakten med det gudomliga, så spelar islam i detta avseende ”en helt undanskymd och paradoxal roll”. Lindboms konservatism är tydligt Europa-centrerad och kan i kombination med hans anslutning till islam sätta fingret på någonting paradoxalt kring muslimerna och Europa – att det på ett sätt är lika ologiskt att europeiska ”verkligt” konservativa vänder sig mot muslimerna som det är att liberala progressiva omfamnar dem. ”Det finns överensstämmelse (eller dess motsats) vad gäller substansen men en brist på överensstämmelse vad gäller positionen (det egna/det främmande), bara att den värderas på rakt motsatt sätt”.

Att man kan komma att få se lokala allianser mellan muslimer och europeiska konservativa är dock inte uteslutet enligt inlägget. Den franska konservativa högerns mastermind Patrick Buisson (tidigare rådgivare åt Sarkozy) ska till exempel ha gjort en helomvändning i inställningen till islam och hävdat att franska muslimer borde ses som allierade till de konservativa i gemensam opposition mot liberalismen.

Torbjörn Aronson i Världen idag om I otakt med tidsandan

11 september 2021. Kyrkohistorikern Torbjörn Aronson recenserar Tomas Lindboms I otakt med tidsandan i Världen idag under titeln ”Var ateistisk socialist – blev en konservativ banérförare” (bakom betalvägg). Aronson beskriver Tage Lindbom som en av de få originella och självständiga filosofer Sverige frambringade under 1900-talet. Han framhåller att Tomas Lindbom skriver ledigt och väl, och att texten är både pregnant och lättillgänglig, med många personliga minnen som exemplifierar Tage Lindboms vägval, åsikter och uppfattningar, även balanserat och fördjupat av samtida källor i form av brev från faderns privata arkiv.

Recensionen består huvudsakligen av en sammanfattning av Lindboms liv – från den socialt problematiska och begränsade uppväxtmiljön som fosterbarn, och hur han som en av arbetarrörelsens få högutbildade intellektuella blev en auktoritet på både sociala frågor och kulturfrågor, till hans kritik av den växande toppstyrningen inom socialdemokratin och dess ointresse för djupare filosofiska och religiösa frågor, vilket ledde honom till en brytning till förmån för en esoteriskt religiös och konservativ världsåskådning.

Aronson konstaterar att kristen tro och kyrka enbart förekommer i biografins periferi, då Lindboms religiösa väg primärt gick från socialistisk ateism till sufi-mystik, även om han hade ett visst intresse för katolicismen. Han avslutar med att notera att det finns ett växande intresse för Lindboms filosofiska och politiska tänkande, och att en av hans sista böcker, Konservatism i vår tid, definitivt har relevans i dag.

Relaterat: Se även avsnittet ”Det konservativa intellektuella livet i Sverige efter 68-rörelsen” i samtalsprogrammet HOTSPOT på Världen idags YouTube-kanal med Torbjörn Aronson i samtal med statsvetaren Carl Johan Ljungberg om dennes personliga resa och betydelsefulla bekantskap med Tage Lindbom.

Eddie Råbock på sin Facebook-sida apropå Torbjörn Aronsons recension av I otakt med tidsandan i Världen idag

11 september 2021. Den numera islamkritiske skribenten, poddaren och samhällsdebattören Eddie Råbock (före detta Omar) uppmärksammar i ett inlägg på sin Facebook-sida Torbjörn Aronsons recension av I otakt med tidsandan, och passar på att leverera en frän polemik gentemot Tage Lindbom och den Traditionella skolans religionsfilosofiska åskådning. Han förnekar att Tage Lindbom skulle vara muslim i någon rimlig mening, och menar att hans idéer är helt främmande för ”normal islam”, eftersom han trodde att alla religioner är olika vägar mot samma mål. Råbock har även en del kritiska synpunkter på Ivan Aguéli, som tidigare varit en förebild för honom. När Råbock läser Lindboms skrifter idag, och även Guénon och Schuon, ”inser han hur tokiga de är”, då de tror på teokrati, förnekar Darwins evolutionslära och idealiserar religioner. Mycket av vad de skriver om islam och sufism är enligt Råbock i själva verket ”ren gallimatias”.

Mohamed Omar på debattsidan Det Goda Samhället apropå I otakt med tidsandan

14 september 2021. Mohamed Omar publicerar på debattsidan Det Goda Samhället opinionsinlägget ”Var Tage Lindbom muslim?”, som i sak är en utökad och något modifierad version av argumentationen i Råbocks/Omars Facebook-inlägg från 11/9. Även om Omar inte har läst Tomas Lindboms bok, så tar han tillfället i akt att kommentera Tage Lindboms religion. Han betonar att den Traditionella skolan, som Lindbom verkade inom i René Guénons och Frithjof Schuons efterföljd, var en vidareutveckling av Helena Blavatskys nyandliga teosofi. Omars tes är att det inte är helt rätt att beskriva Lindbom som muslim, då han anslöt sig till Schuon och dennes lära om religionernas transcendenta enhet, emedan Omar entydigt fastslår att enligt islam ”är alla religioner utom islam falska”. Omar menar att Schuons, vad han kallar, ”nyandliga samfund”, som alltså Lindbom tillhörde, knappast är islamiskt i någon rimlig mening, utan är att betrakta som ”ett barn av teosofin” på ungefär samma sätt som till exempel Rudolf Steiners antroposofi. Inbäddat i inlägget finns även ett länkat videoklipp där Schuon kort beskriver hur han ser på just det esoteriska konceptet om religionernas transcendenta/inre enhet.

Carl Johan Ljungberg i Världen idag om I otakt med tidsandan

14 september 2021. I en recension under rubriken ”När tron på den oinskränkta demokratin blir till religion” i Världen idag reflekterar statsvetaren Carl Johan Ljungberg över Tomas Lindboms bok om sin fader Tage Lindboms liv och idéer. Ljungberg framhåller att det spännande i boken är att Tomas Lindbom relaterar det fadern tänkte till dagens debatt om demokratins svagheter och dess böjelse för intolerans, och att Tage Lindbom blir något av en profet som anade vartåt det bar hän.

När folkstyret, inte Kristus, anses utgöra ”samhällets syre”, allt i enlighet med en rousseauansk demokratisyn, skapar detta enligt Tomas Lindbom en paradox, att ”ju mer av demokratiskt syre som pumpas in i ballongen för att göra världen demokratisk, desto mindre demokratisk blir den”. ”Med extremism menas inte bara nationalism utan all form av kulturkonservatism, antifeminism, misstänkt rasism. Självfallet gäller det också att hålla rent mot moralkonservatism, naturrätt och klassisk religiositet”.

När allt fler på detta sätt utmålas som ”hot” och demokratins upprätthållare vill se en munkavle på alla som tänker ”fel”, frågar sig Ljungberg om vem som då (till slut) inte riskerar att drabbas av demokratins ”självförsvar”. Kanske drabbas även de som vill se en ”representativ” demokrati, likt den i Schweiz, eller USA med dess berömda konstitution och legala motvikter? Han påminner om att äldre tiders revolutionärer snart slog ner även sina egna. Jakobinen Robespierre dog under giljotinen, och Trotskij mördades av Stalins agenter. I dag, avslutar Ljungberg, hotas dock långt flera, och ”de med ‘fel’ åsikter har verkligen skäl att ta sig i akt”.

I en av bildtexterna i recensionen står det om Jean-Jacques Rousseau, som i boken Om samhällsfördraget propagerade för ett jämlikt samhälle, där medborgarna skulle avsäga sig sina egna individuella anspråk, till förmån för vad han kallade ”allmänviljan”. ”Då allmänviljan betecknar folkets faktiska intressen, ibland till skillnad från vad de tror är bäst, kan den genomdrivas mot majoritetens vilja.”

Gunnar Hyltén-Cavallius i Ledarsidorna.se om I otakt med tidsandan

16 september 2021. Under rubriken ”Konservative tänkaren Tage Lindbom i ny biografi” recenserar Gunnar Hyltén-Cavallius Tomas Lindboms bok i det webbaserade nyhetsmagasinet Ledarsidorna.se. Hyltén-Cavallius är komminister emeritus och teol.lic. i kyrkohistoria och har skrivit boken Rännil blev till flod: Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund (i vilken Tage Lindbom figurerar som en betydelsefull kritiker av 68-rörelsens ideologiska grund, och där det i konklusionen i bokens epilog konstateras att ”68-kyrkans” förkunnelse, med dess så framträdande politiska perspektiv, syns vara mer inriktat på det som Lindbom benämner Människoriket än på Guds rike).

I ingressen till recensionen (möjligen skriven av redaktören, Johan Westerholm) lyfts biografin fram som aktuell i och med det stundande kyrkovalet. När Hyltén-Cavallius utifrån sin läsning inledningsvis ska beskriva vem Tage Lindbom var, och hans tid i socialdemokratin, noterar han speciellt en formulering: ”Tage kom att omfatta den linje som drevs av de män i partiet som hade arbetarbakgrund. Han hyllade det stabila, det som var förankrat i myllan, i det naturliga och traditionella.” Här menar han att det går att spåra en kontinuitet på djupet under den omvälvande politiska nyorienteringen som skulle komma.

Skildringen av det stilla femtiotal som följde efter det att Lindbom i Efter Atlantis formulerat sin tilltagande skepsis mot de socialistiska frihetsdrömmarna, och som Lindbom till stor del ägnade åt humanistisk fördjupning hemma vid läslampan, beskrivs som tecknandet av ett fint stämningsläge som kan kännas igen av de som, likt recensenten själv, är jämnåriga med Tomas Lindbom.

Efter att Tage Lindbom därefter genom en bok av Kurt Almqvist, som grep honom djupt, kom in på ett oväntat spår i form av metafysik och esoterism med förankring i islam, karaktäriseras reaktionen hos hans närmaste som chockartad, och sonens minnesbilder som knivskarpa, då han upptäckte pappan i bön på en orientalisk matta i sovrummet, och avkrävdes ett löfte om tystnadsplikt. I det tidiga sextiotalets utpräglat homogena Sverige var att övergå till islam något närmast otänkbart, och Hyltén-Cavallius spekulerar i att Lindbom kanske tänkte att ett offentliggörande skulle skada den livsuppgift han bestämt sig för, och som i sig gjorde honom till en obekväm röst: att bli en banérförare för den samhällssyn han hittat, konservatismen.

Tomas Lindboms generösa delgivande av sina barndoms- och ungdomsinteriörer lovordas sammanfattningsvis, och att han avser att återutge flera av faderns böcker, bör enligt recensenten hälsas med tacksamhet. Recensionen avslutas med påpekandet om den svårighet som vissa av Lindboms läsare, som i övrigt sympatiserar med hans samhällsfilosofi, har med hans anslutning till islam, trots den sufiska philosophia perennis-inriktningen, då de inte ser det möjligt att komma förbi Kristusordet ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

Bloggen Konträr om Mohamed Omars debattinlägg på debattsidan Det Goda Samhället

16 september 2021. Bloggen Konträr går i inlägget ”Herr Råbock och traditionalismen” i svaromål gentemot Mohamed Omars polemiska inlägg om Tage Lindbom på debattsidan Det Goda Samhället från den 14 september. Inledningsvis behandlas kort frågan om någon som uttalar den muslimska trosbekännelsen, läser Koranen och förrättar tidebönen är muslim, och här görs gällande att en fundamentalist knappast skulle ha godkänt Lindboms islam, medan den mer kan stå i samklang med exempelvis Abdal Hakim Murads förståelse av religionen.

Resten av inlägget ägnas åt att klargörande bemöta en del av Omars påståenden om traditionalismen liksom den Traditionella skolan, vars ambition här förstås som ett försök att ”upprätta ett stringent intellektuellt försvar för hela mänsklighetens religiösa och andliga arv”. Påståendet att René Guénon skulle ha hämtat sina idéer från Madame Blavatsky och den nyandliga miljön i Paris avfärdas som ytligt och mycket missvisande, då Guénon tvärtom i två böcker tar tydligt avstånd från sådana läror. Det som saknas i Omars beskrivning av traditionalismen är sammanfattningsvis den vertikala dimensionen, det vill säga själva ”kärnan i traditionalismens projekt”, vilken Kurt Almqvist kallar för ”den glömda dimensionen”. Med ett sådant djupperspektiv så får exempelvis frågan ”Vem är jag?” karaktären av ”Vem är jag innerst inne?”.

Inlägget avrundas med att konstatera att avsaknaden av den vertikala dimensionen blir tydlig även när Omar beskriver René Guénon som en pessimist. Om man inte tänker horisontellt historiskt, utan vertikalt, eller metafysiskt, ligger det snarare nära till hands att tvärtom beskriva honom som en optimist, lyder argumentationen. Även om Guénon beskriver tiden som mörk, så anser han nämligen att det är möjligt för människan att vakna till sin fulla potential och verkligen göra skäl för namnet ”homo sapiens”, alltså den visa människan. Därmed är han en metafysisk optimist.

Webbinarium i ABF:s och Arena Idé:s regi med Tomas Lindbom och Göran Eriksson om I otakt med tidsandan

23 september 2021, kl 14–15. I ett webbinarium under rubriken ”I otakt med tidsandan: Ett samtal om Tage Lindbom” samtalar Tomas Lindbom om sin faders liv och verksamhet med moderator Göran Eriksson. Arrangörer var ABF Stockholm, ABF Göteborg och Arena Idé (samt även Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek enligt ett inlägg på ARAB:s Facebooksida). Webbinariet sändes live på Arenagruppens Facebooksida (och kan även ses i efterhand). Inspelningen finns också tillgänglig på Arena Idés YouTube-kanal (inbäddad nedan).

Skribenten Lusen i Mål & Medel om I otakt med tidsandan

29 september 2021. I artikeln ”Jag vill bli en privatlärd” i nr 10/2021 av Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel har skribenten Lusen inspirerats av Tomas Lindboms berättelse om Tage Lindboms bildningsresa, och reser sig på bakbenen och uttrycker en längtan att göra något liknande. Lusen ställer sig också frågan vad Tage Lindbom månne kan ha upptäckt genom att läsa mycket, be på en bönematta fem gånger om dagen, bli privatlärd och konservativ samt läsa filosoferna på klassisk grekiska.

Mats Andrén i Bulletin apropå I otakt med tidsandan och nyutgivningen av Lindboms böcker

29 september 2021. Webbtidningen Bulletins kulturdel publicerar artikeln ”Tage Lindbom – en konservativ svensk i tiden” (bakom betalvägg) av Mats Andrén, universitetslektor vid Linköpings universitet. Andrén inleder med att uppmärksamma att datumet den 30 september i år markerar tjugo år sedan Tage Lindbom gick ur tiden, och att Lindboms betraktelser, som han i en av sina böcker själv karaktäriserar som otidsenliga, har kommit att bli mer aktuella i takt med den senaste tidens ökade intresse för konservatism i politiken och i samhällsdebatten. Nyutgivningen av två av Lindboms böcker och att Tomas Lindbom utkommit med en ny biografi, samtidigt som en hel rad andra svenska böcker om konservativt tänkande av andra författare plötsligt dykt upp, beskrivs som en tydlig kontrast mot hur det har sett ut tidigare. Bristen på litteratur om konservatism i bibliotekshyllor och på antikvariat runt om i landet menar artikelförfattaren ger en antydan om att kunskapen om konservatism är låg i Sverige, eller åtminstone inte särskilt utbredd.

Vidare redogör Andrén för Lindboms utveckling från ett framtidsnamn inom socialdemokratin till hans tilltagande kritik mot det ensidiga fokuset på materiella förbättringar, och därav den alltmer artikulerade konservativa hållningen, vilken även mynnade ut i en anslutning till en religiös tradition som ser bortom religionernas olikheter, och vilken menar att det finns flera vägar till kontakt med det absoluta.

Artikeln tar speciellt fasta på Lindboms centrala kritik gällande tron på fullkomligheten hos människans förnuft, vilken ligger till grund för såväl liberalismen som socialismen, och som kan spåras tillbaka till upplysningstidens filosofer och franska revolutionen, och i viss mån ytterligare längre. I denna kritik finns tydliga paralleller till andra konservativa tänkare, och som exempel nämns här Edmund Burke, Michael Oakeshott och Roger Scruton. Enligt Lindbom resulterar en sådan förnuftstro i att Människan träder i Guds ställe, och att hon nu endast svarar inför sig själv som ensam auktoritet – ett skifte vilket i sin tur ger upphov till en lång rad följdproblem. ”Ideologierna är offer för de makter de själva frambesvurit” skriver Lindbom i Sancho Panzas väderkvarnar, och pekar på hur den frihet och jämlikhet man sökte istället oundvikligen gav upphov till ökande konformitet och centralisering, och ett alltmer teknokratiskt och nihilistiskt samhälle, samt hur man istället för själslig förfining fick en tilltagande infantilisering.

Med utgångspunkt i tankefiguren att något kan innehålla fröet till sin egen undergång, och att både Alexis de Tocqueville och Theodor Adorno mer specifikt har resonerat om att upplysningsidealen om frihet och jämlikhet med tiden kan komma att undergräva sig själva, avslutar Andrén sin artikel med en egen undran: hur skulle Lindbom ha svarat om han ställdes inför den tes som rabbinen Dan Korn lägger fram i boken Som om Gud fanns – att den judisk-kristna religiösa traditionen redan från början bar fröet till det sekulära samhället inom sig?

Mohamed Omar på debattsidan Det Goda Samhället om I otakt med tidsandan

18 oktober 2021. Mohamed Omar har nu läst Tomas Lindboms biografi och skriver i opinionsinlägget ”Tage Lindbom och hans Mästare” på debattsidan Det Goda Samhället att det, trots att det finns ett ideologiskt avstånd mellan Tomas och fadern, ändå är ett ömsint tecknat porträtt av honom.

Omar ägnar annars inlägget åt att, återigen, kommentera, eller, som han själv också benämner det – ”reda ut” – Tage Lindboms religion. Det läromässiga innehållet hos Lindboms andlige mästare, Frithjof Schuon, hade enligt Omar föga med Koranen att göra. Han avfärdar det kategoriskt såsom ett påhittat, ockultistiskt hopkok. I lika hög grad som Omar okritiskt blåser upp förment synkretism och skandaliserande detaljer från exempelvis den ockultistiska miljön som Guénon var engagerad i som yngling, nedtonar han, förringar eller ifrågasätter bland annat kopplingar till det mer reguljära islam. Inte heller problematiseras i vilken grad det som förs fram egentligen har så mycket med Tage Lindbom att göra.

Som randanmärkning kan anföras att metoden i hög grad liknar den som Mark Sedgwick en gång tillämpade, och som med rätta starkt kritiserats. Sedgwick var den förste att i sin forskning anlägga ett historiskt perspektiv på den traditionalistiska skolan, och kunde därmed uppvisa en del nya rön. I föga vetenskaplig anda verkar han dock ha tagit själva denna omständighet som ett carte blanche för att på ett mycket vinklat och ensidigt, kategoriskt sätt också tolka dessa data. Setareh Houman har i sin forskning sedermera upprättat en balans med ett genuint kritiskt och nyanserat förhållningssätt, som varken hemfaller åt Sedgwicks polemiserande och ensidigt skepticistiska agenda eller, för den delen, åt ren apologetik.

Tillägg: Enligt en trovärdig uppgiftslämnare till Cafét, som varit i kontakt med sakkunnig i frågan, så är upphovsmannen till den målning som finns med som en av bilderna i inlägget, och som Omar benämner som ”Indiankvinna med gloria”, inte Frithjof Schuon (som det anges i bildtexten), utan en viss Mark Koslow. Denne Koslow visar sig i själva verket vara en förbittrad före detta anhängare till Schuon, som på tydligtvis falska grunder anklagade honom för sexuellt ofredande av minderårig 1991 – inte osannolikt på grund av hans egen svartsjuka och hämndbegär – ett åtal som snart kom att läggas ned, då ingen som helst bevisning kunde läggas fram. Fallet finns dokumenterat på webbplatsen accuratenews.net.

Bloggen Konträr om Mohamed Omars polemik på debattsidan Det Goda Samhället

19 oktober 2021. Bloggen Konträr går i inlägget ”Herr Råbock och traditionalismen II” ännu en gång i skarpt svaromål gentemot Mohamed Omars polemik angående Tage Lindbom som publicerats på debattsidan Det Goda Samhället. Denna gång är det Omars uppföljande opinionsinlägg ”Tage Lindbom och hans Mästare” från den 18 oktober som nagelfars för dess metodologiska missgrepp. Omar (här: herr Råbock) skulle knappast tycka att det vore rätt att behöva klä skott för uppfattningar som han lagt bakom sig, men ändå – lyder argumentet – är det just så han behandlar René Guénon, vilket därigenom också kastar en missvisande slöja av konstigheter över Tage Lindbom och hans läromästare Frithjof Schuon.

Att Omar vidare tycker sig vara i en position att avgöra vem som är en ”riktig muslim”, och vem som inte är det, likställs här med ett slags sekulär variant av de islamistiska takfiristerna som inte litar på Gud, utan istället sätter upp sig själva som både domare och bödlar – om än med den kvalitativa skillnaden att här är det ad hominem-argument som tillgrips och inte något fysiskt våld. Att Omar enligt inläggets författare inte verkar ha någon förståelse för den vertikala dimensionen, gör att han heller inte kan förstå vare sig traditionalismen, islam eller någon annan religion eller lära av det slag som försvaras av traditionalisterna. Istället för att diskutera idéerna som dessa försöker påminna oss om, fokuserar han i hög grad på budbärarna. Inlägget avrundas med att konstatera att detta blir missvisande och tendentiöst, och att det inte kan ge ett seriöst svar på frågan hur Tage Lindbom kunde bli inspirerad av traditionalisterna eller det traditionella islam där sufismen har en central roll och där Ibn ‘Arabi respekteras.

Föredrag av Tomas Lindbom på Föreningen Heimdals lokal om I otakt med tidsandan

28 oktober 2021, kl 19.30. Tomas Lindbom, ”I otakt med tidsandan” – offentligt torsdagstal på Föreningen Heimdals lokal i Uppsala. Se programmet för föredragsserien.

Lena Andersson i Svenska Dagbladet om I otakt med tidsandan

27 november 2021. I en krönika i SvD om kvinnosyn med titeln ”Hoppas hon står emot damtidningslogiken” (bakom betalvägg) uttrycker författarinnan Lena Andersson förhoppningen att Magdalena Andersson som nyutnämnd statsminister står emot när trycket ökar på att hon ska leva ut sin inre kvinna, att hon inte ”faller till föga för damtidnings­logiken”, utan nöjer sig med att enbart ”leda landet”.

Ett åskådliggörande exempel på oförblommerat särartstänkande om en inneboende kvinnlighet finner Lena Andersson däremot i Tomas Lindboms biografi om sin far – vilken hon som helhet ger omdömet ”utomordentlig”. Genom antydningar och subtila, ironiska kommentarer förmedlade Tage Lindbom till sin son en indelning av samtidens kvinnor i ”hysterikor”, ”axel­remsväskor” och ”de söta och rara” som inte ”[drogs] med i tidens förföriska men falska ord om kvinnofrigörelse”. Medan ”hysterikorna” var utagerande och hade ett expressivt kroppsspråk och ögon som kunde skifta från värme till hat på en tiondels sekund, och som kunde fresta män – vilka dock i sådana fall fick ångra sig bittert – så bar ”axelremsväskorna” byxor och platta promenadskor, uppvisade en sviktande framåtlutad gång, vickade inte på höfterna och ersatte den nätta handväskan med axelrems­väska modell större, och uppfyllde på inga punkter ”kvinnans bestämning av barnaföderska, hustru och mor, eller ens fal förförerska”. Ju fler ”axelremsväskor”, desto mer degene­rerat blev samhället enligt detta resonemang.

Utifrån dessa Lindboms ”pikanta klassifikationer” anar Lena Andersson i vår ”självupptagna samtid” en ”bergfast men ogrundad” övertygelse om att det går att legera ”axelremsväskan” och ”hysterikan” till en ”ny och vidunderlig” form: ”Kvinnan vill kunna vara på en gång oberoende och bekräftelse­törstande, både bli lyssnad till och distrahera genom att vara ekivok. Men det går inte. Signaler uppfattas för vad de är.”

Christian Braw i Svensk Pastoraltidskrift om I otakt med tidsandan

[Tillagd jan. 2023] 30 dec. 2021. Christian Braw recenserar I otakt med samtiden i Svensk Pastoraltidskrift (nr 26) under titeln ”Tage Lindbom – den hemlige muslimen” (bakom betalvägg). Braw inleder med att slå fast det inte kan råda någon tvekan om att Tage Lindbom var det svenska 1900-talets kunnigaste och mest skarptänkte debattör, men också den mest inopportune, och att han därför ändå inte blev den mest respekterade, utan en av de mest isolerade. Vidare menar Braw att just därför att Lindbom hade så lång erfarenhet av arbetarrörelsen, och på djupet förstod den, kunde han som ingen annan förklara det svenska samhällets väg efter 1945.

Recensionen fortsätter med att ta upp Lindboms omvälvande möte med Kurt Almqvist, som leder till att han från och med 1962 lever som hemlig muslim under resten av sitt liv. Braw redogör för vad han ser som Lindboms centrala begrepp i samhällsanalysen – Människoriket, vilket innebär att människorna inte får den frihet de hoppas på genom att träda i Guds ställe som tillvarons centrum och norm, utan tvärtom blir allt mer ofria och likriktade.

Även om Braw uppfattade Lindbom som charmerande och humoristisk i det personliga umgänget, och medryckande och övertygande som talare och föreläsare, så beskriver han honom också som djupt pessimistisk. Detta motiverar han delvis teologiskt, då Braw uppfattar Lindboms tro som en ”tro utan frälsning” och ”utan Guds Sons människoblivande och därför egentligen utan framtid”. Dock problematiserar han inte detta närmare, genom att t.ex. beakta att Kristi återkomst är en trosuppfattning även inom islam. Han ställer dock den intressanta frågan vad som händer om man läser Lindboms böcker efter Sancho Panzas väderkvarnar med islam som sökinstrument, om det då kommer att avslöjas ett dolt men verkligt mönster.

Christian Braws slutliga omdöme om Tomas Lindboms biografi är att den är djupt personlig och mycket kunnig, och att läsningen av den blir en såväl spännande som ibland tragisk resa, samt att dess porträttering av Tage är både differentierad och lojal. Sammanfattningsvis är boken i hans tycke mycket läsvärd.

Sten Hidal i Signum om I otakt med tidsandan

28 januari 2022. Teologen Sten Hidal, som presenterade Tage Lindboms författarskap i tidskriften Signum nr 6/2009, framhåller i bokrevyn i nummer 1/2022 av samma tidskrift Tomas Lindboms biografi över fadern som den i särklass bästa biografi över en förälder som han läst. I recensionen, som getts titeln ”Från Marx till muslimsk mystik – ett kärleksfullt porträtt” beskriver han Tage Lindbom som en central gestalt när socialdemokratin efter kriget skulle etablera sig inom kultursfären, men att hans liv kom att ta en annan vändning, och att han numera är mest känd som konservativ debattör, kritiker av många sidor av det moderna samhället, mystiker och anhängare av philosophia perennis.

Tomas Lindboms ingående skildring av de olika etapperna i faderns liv och sökande efter sanningen menar han är skriven med värme, förståelse och inlevelse, fastän mycket i faderns tänkande har varit honom främmande. Även om Hidal vidare konstaterar att mystiken till sin natur är gränsöverskridande, att skillnaden mellan kristen och muslimsk mystik inte behöver upplevas som oöverstiglig, och att Tage Lindbom uppehöll goda kontakter med många kristna, så anser han ändå det vara tydligt att han också stod främmande för åtskilligt inom kristendomen, och då inte enbart lärorna om Treenigheten och försoningen. Lindbom ska själv ha påtalat att kristendomens akilleshäl var frånvaron av socialetik (vilket recensenten menar inte stämmer för dagens katolska kyrka, men har en viss giltighet för Nya testamentet).

Hidal framkastar även att Lindbom före 1962 kanske är mera intressant för dagens läsare. Då skulle hans förkunnarroll inte helt ha tagit över, och han kunde framföra en originell och mycket tänkvärd kritik av drag i det västerländska samhället. Vad han skrivit om relationen mellan frihet och jämlikhet samt spårandet av den nya svenska skolans bakgrund hos Rousseau hör enligt recensenten till det bästa. (Frågan är dock om en sådan distinktion alls låter sig göras, då den stora lejonparten av vad Lindbom återkommande skrivit i dessa ämnen definitivt är från 1962 och senare.) Hidal avger slutligen det lovordande utlåtandet att ”[v]arje djupare förståelse av en av 1900-talets mest originella svenska tänkare måste ta hänsyn till denna biografi”, samt att den inte bara är ”personlig”, som dess undertitel lägger i dagen, utan ”också övertygande och mycket läsvärd”.

Boksamtal i Mikaelskapellet med Bengt Kristensson Uggla och Tomas Lindbom om I otakt med tidsandan

7 februari 2022, kl. 17-19. ”I otakt med tidsandan” – boksamtal i Mikaelskapellet på Karlbergsvägen 64 i Stockholm. Teologen och filosofen Bengt Kristensson Uggla samtalar med Tomas Lindbom om Tage Lindbom, kulturradikal socialdemokrat som mötte Gud och bröt med modernismen.

Johan Sundeen i Bulletin om I otakt med tidsandan

10 februari 2022. I en recension i webbtidningen Bulletins kulturdel med titeln ”Närbild av marxisten som blev mystiker” (bakom betalvägg) delar idéhistorikern Johan Sundeen med sig av flera självständiga och välfunna synpunkter angående Tomas Lindboms biografi över fadern. Han kallar boken ett varmhjärtat litterärt porträtt av tänkaren och esoterikern Tage Lindbom, och recensionen tar sin utgångspunkt i ett resonemang kring fyra möbler – bokhyllan, skrivbordet, fåtöljen och bönemattan – vilka han menar var och en har en betydelsebärande funktion som blir viktig för helheten när Tomas Lindbom ”med öm hand” skriver personhistoria.

Sundeen lovordar den pedagogiska klarhet med vilken Tomas Lindbom kommunicerar det som kunde vara snårigt i Tages tankevärld, och framhåller att sonens förmåga att översätta sin fars livsverk till ett annat språk tillgängliggör dennes tankar för en större publik. Sundeen beskriver Tage Lindbom som en tänkare som genom sin originalitet föll utanför mallarna. Genom att i en anglosaxiskt genomsyrad tid ägna sig åt umgänge med tyska, franska och spanska samhällstänkare, öppnades för honom fönster till en värld av bortglömda traditionalistiska skriftställare.

Sonen för sin del ses ingalunda som någon epigon. Dock menar Sundeen att boken andas djup respekt för den icke-konforma människotypen som söker sig fram på egna strapatsrika stigar, och att boken i den meningen har en frigörande potential. Den emancipatoriska karaktären markeras med ett återgivande av faderns ord till sig själv, uttalade efter läsning av Friedrich Nietzsche: ”Jag är Tage Lindbom och nu ska jag inte längre låta mig begränsas i min intellektuella kapacitet.”

Sundeen betonar vidare att biografin samtidigt kan sägas vara en studie i marginaliseringens mekanismer och psykologi, och även ger perspektiv på Tage Lindboms och andra konservativas förhållningssätt till utanförskapet. Han konstaterar att boken inte bara är skriven med allvar, utan också med humor. Avslutningsvis framhåller recensenten att I otakt med tidsandan, utöver att vara en biografi över Tage Lindbom, också är en självbiografisk skildring av att leva ett liv i skuggan av en pappa som valde en radikalt annorlunda världsåskådning och livsföring – ”en pappa som inte liknade någon annan”.

Martin Wettmark i Axess om I otakt med tidsandan

[Tillagd jan. 2023] 7 mars 2022. I tidskriften Axess nr 2/2022 skriver psykoterapeuten Martin Wettmark om I otakt med samtiden under titeln ”Utanför åsiktskorridoren” (bakom betalvägg). Texten är huvudsakligen en deskriptiv redogörelse över Lindboms liv och idéer. Wettmark beskriver Tomas Lindboms skildring av relationen till sin fader som ömsint. Det han kan sakna med biografin är ett bildmaterial som ännu mer hade levandegjort Tage Lindboms sammanhang.

Thomas Notini i Opulens om I otakt med tidsandan

[Tillagd jan. 2023] 28 maj 2022. I en helgessä med titeln ”Den andliga verkligheten bortom tid och rum” recenserar Thomas Notini I otakt med samtiden i kulturmagasinet Opulens. Notini tar fasta på att vi i biografin får inblickar i den perennialistiska traditionen – ”den eviga visheten” – och redogör för denna. Han ställer sig frågan varför just Lindboms tillhörighet till islam skulle höljas i hemlighetsmakeri, medan han var helt öppen med sin drastiska politiska kursändring. Han frågar sig också hur Lindboms andliga väg hänger samman med de samhällsideologiska konsekvenser han drog av denna.

Ovanligt nog uppmärksammar Notini Lindboms Koran-kommentar Möte med Koranen, vilken han kallar en utmärkt introduktion för den som utan förutfattade meningar vill sätta sig in i Koranens andliga och tankemässiga innehåll.

Recensionen avslutas med vad Notini kallar en liten randanmärkning till en utomordentligt välskriven biografi: att det skulle ha varit bra med en komplett förteckning över Tage Lindboms publicerade arbeten. Detta eftersom att – oavsett hur man uppfattar personen Tage Lindbom – så väcks ens nyfikenhet på att ta del av vad han skrivit.

Christoffer Dulny och Erik Berglund i podden Lögnarnas tempel om I otakt med samtiden

[Tillagd jan. 2023] 31 maj 2022. I ett bokspecialavsnitt (bakom betalvägg) av den alternativt högerprofilerade podden Lögnarnas tempel samtalar Christoffer Dulny och Erik Berglund om I otakt med samtiden under dryga 76 minuter. Man är överens om att Lindbom var väldigt mycket före sin tid i sin beskrivning av tilltagande likriktning och hur friheten kapas för att gynna jämlikheten. Lindbom ses i mångt och mycket som en föregångare till kritiken av konformism och förekomsten av en likriktande åsiktskorridor i det svenska samhället, vilket möjliggjort en i sig extrem politik på det kvantitativas grund som förändrat samhället i grunden.

Berglunds intryck av boken är att den är lättläst, välskriven och väldigt givande, samt att den ger mersmak. Han ser den som en bekräftelse på att det nuvarande samhällstillståndet är förryckt. Berglund tycker också att det är uppenbart att fadersporträttet är tecknat med kärlek, att det är rörande och gripande på ett typiskt svenskt, lågmält sätt. Man är även av uppfattningen att Tage Lindboms idéer och briljanta formuleringskonst kanske blivit mer relevanta för en större publik idag, då det i och med det tragiska i samhällsutvecklingen blivit tydligt för alltfler att han hade rätt i sin kritik.

Karl-Erik Tysk i Svensk Pastoraltidskrift om Sancho Panzas väderkvarnar

[Tillagd jan. 2023] 17 juni 2022. Prästen Karl-Erik Tysk recenserar Sancho Panzas väderkvarnar i Svensk Pastoraltidskrift under titeln ”Civilisationskritiken ledde till islam” (bakom betalvägg), och kallar den en koncentrerad, skarpsinnig och rejält konservativ analys av ideologier och ideologiska trender i det västerländska samhället under de senaste århundradena. Han beskriver det som att Lindbom till en början med förödande precision sätter fingret på svagheter och motsättningar i såväl den liberala som den socialistiska samhällsfilosofin, och att det hela sedan vidgar sig till ett ifrågasättande av den västerländska historien alltifrån medeltiden och framåt.

Sedan följer en redogörelse för denna Lindboms framställning om hur människan frigjort sig från naturen, och hur sekulariseringen lett fram till att man i jämlikhetens namn försöker utplåna de skillnader som bidragit till mognad, vilket inte lett till det önskade resultatet, utan till regression, ett slags infantilisering och vanmakt. När människan byter ut gudsfruktan mot kärleksgemenskap leder det i förlängningen till att hon kommer att älska sig själv. Recensenten drar med Lindbom slutsatsen att en total omvälvning därmed är nödvändig – att Andens makt över materiens måste återupprättas. Han konstaterar också att Lindbom själv hade varit med om just en sådan omvälvning, från socialdemokrati till religiös hängivenhet. Vidare menar han att man nästan kan förstå att Lindbom konverterade till islam när man läser boken, då han sökte sig till ett annat samhällssystem, genomsyrat av en oföränderlig, gudomlig världsordning.

Som ett slags avslutande balansräkning så framhåller Karl-Erik Tysk att man som kristen i långa stycken kan dela Lindboms samtidsanalys, särskilt som de tendenser han beskriver under de gångna sextio åren blivit alltmer tydliga och varje ifrågasättande av dem nästan betraktas som ett sakrilegium. Men mycket av det Lindbom vänder sig mot menar han dock har tydliga rötter i Jesu egen undervisning, och förefaller så omistligt att det hindrar åtminstone honom från att följa honom i spåren. Här verkar han syfta på att det rike som inte är av den här världen knappast låter sig realiseras i densamma. Samtidigt slår han fast att Lindbom har rätt om att kärleken är väsentlig, och att den inte utan ödesdigra följder kan lösgöras från den gudomliga verklighet som ger den dess innehåll och stadga.

Christian Braw i Svensk Tidskrift om Efter Atlantis och Sancho Panzas väderkvarnar

[Tillagd jan. 2023] 19 augusti 2022. Prästen, teologen och författaren Christian Braw recenserar Efter Atlantis och Sancho Panzas väderkvarnar i Svensk Tidskrift under titeln ”En stor oliktänkare – Tage Lindbom”. I denna karaktäriserar han Lindbom som en av Sveriges två stora oliktänkare under 1900-talet vid sidan om Sven Stolpe. Braw är av meningen att tystnaden och tveksamheten sänkte sig över Lindbom, i synnerhet sedan det efter hans död visade sig att han under lång tid varit hemlig muslim. Föreliggande två böcker betonar han dock tillkom innan Lindboms möte med Kurt Almqvist och inträdet i islam.

Efter Atlantis från 1951 kallar han en djupdykning i socialismens Marianerdjup – dess utopiska föreställningsvärld om människans kraft att skapa ett helt nytt, perfekt, konfliktfritt och bestående samhälle, där den socialistiska människan är sin egen gud, källan till allt gott. Lindbom ställer frågan om vad som ska ske efter att den materiella konsumtionen har tillfredsställts, och har i och med detta i själva verket lämnat den socialistiska grunden – materialismen. Följaktligen blev han också isolerad i den svenska arbetarrörelsen.

I Sancho Panzas väderkvarnar från 1962 har hans uppgörelse fått ytterligare skärpa. Den litteräre gestalten Sancho Panza är en saklig nykter egoist vars saga skulle vara slut om han fick allt han ville. Det enda som då återstår är tristessen. Denna kan dock inte längre döljas med teveunderhållning såsom 1962 enligt Braw, som menar att det massiva inflödet av droger och den följande organiserade kriminaliteten gör Tage Lindboms samhällskritik mycket relevant i Sverige idag. Han understryker att nyutgåvorna av dessa båda böcker ställer de stora och verkligt viktiga frågorna till dagens samhälle.

Dick Erixon i Samtiden om I otakt med samtiden

[Tillagd jan. 2023] 23 oktober 2022. I en recension av I otakt med samtiden under titeln ”Socialdemokraten som blev konservativ mystiker” i den socialkonservativa webbtidningen Samtiden tar chefredaktören Dick Erixon upp Tage Lindbom som exempel på en utpräglat oliktänkande, i samband med en plädering för rätten att tycka olika utan att nedsättande epitet kastas.

Även om Lindbom inte var en konservativ i Edmund Burkes anda, alltså en konservativ som omfattas av västerlandets upplysningstradition, så betyder inte det att man måste förkasta honom. Erixon är av uppfattningen att Lindbom framför resonemang som ändå kan ge uppslag till kritiskt tänkande, oavsett om man är socialist, liberal eller konservativ. Han tillägger dock att han inte ser honom som intressant ur ett svenskt konservativt perspektiv, då han får bilden av att Lindbom inte accepterar vad han ser som en viktig del i västerländsk konservatism: pragmatismen.

Erixons omdöme om biografin är att den är annorlunda, spännande och synnerligen läsvärd, då den ger inblickar i en tid som inte finns, och låter den komplicerade personen Tage Lindbom träda fram som mänsklig genom sonens kärleksfulla och öppna beskrivning. I en avslutande reflektion tror Dick Erixon att fler borde skriva biografier över sina berömda föräldrar, för att få dem att framträda mer som människor och mindre som offentliga, men stela, karaktärer.